WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZOWYCH BRANŻACH

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”


Województwo Opolskie złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) Priorytet 10 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.04 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Jest to projekt w procedurze pozakonkursowej dla 10 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego, tj.: Powiatu Brzeskiego, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Powiatu Kluczborskiego, Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Namysłowskiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Oleskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Strzeleckiego oraz Miasta Opola.

Na projekt, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 29 432 227,36 PLN pozyskano 85 % dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. 25 017 393,20 PLN. Projekt prowadzi Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu. Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.10.04.00-16-0001/16-00 projektu pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” została podpisana pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 i Województwem Opolskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowano w sumie do 23 placówek szkolnych, w tym 22 szkół o profilu zawodowym. Podczas projektu zrealizowane będą dwa główne typy przedsięwzięć tj. modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne.

Projekt przygotowano w odpowiedzi na wzrost oczekiwań pracodawców w stosunku do kwalifikacji pracowników. Duży postęp techniczny i wprowadzanie nowoczesnych technologii w zakładach pracy wymagają zmiany kształcenia zawodowego i jego dostosowania do zmieniającej się w regionie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego pozwoli na stworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w obszarach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne województwa opolskiego. Podejmowane w powiatach działania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę przygotowania zawodowego i praktycznego oraz dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy oraz pracodawców, by umożliwić absolwentom podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach.

Każdy partner projektu realizuje samodzielnie swoje działania projektowe w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych. I tak:

Województwo Opolskie zrealizuje działania projektowe w trzech placówkach:
- w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu poprzez modernizację pomieszczeń oraz doposażenie, w tym zakup symulatora jazdy w trudnych warunkach samochodem ciężarowym,
- w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku: modernizacja pomieszczeń w celu przygotowania pracowni hydromasażu i pracowni ortopedycznej oraz wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt,
- w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu: wyposażenie nowej pracowni dla kierunku kształcenia protetyki słuchu oraz pracowni dla zawodu kosmetyczki, higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego i pracowni chemii kosmetycznej.

Miasto Opole zmodernizuje i doposaży pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu: gastronomiczne, obróbki i technik CNC, odnawialnych źródeł energii oraz automatyki budowlanej i branży samochodowej.

Powiat Brzeski w ramach swojego zadania przebuduje i doposaży czterech obiekty tj.
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w zakresie pracowni logistycznej,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu w zakresie pracowni branży budowlanej,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w zakresie warsztatów szkolnych branży samochodowej,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w zakresie pracowni hotelarskiej i obsługi turystycznej.

Powiat Kluczborski przewidział prace w dwóch obiektach:
- w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku poprzez modernizację pracowni oraz doposażenie 4 pracowni komputerowych dla kształcenia zawodowego oraz pracowni mechanicznych,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku poprzez modernizację i wyposażenie pracowni mechatronicznej i budowlanej oraz pracowni elektrycznych i mechanicznych.
Powiat Krapkowicki zaplanował prace w jednym obiekcie - Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach obejmujące przebudowę i wyposażenie sal lekcyjnych na pracownie branży chemicznej i ochrony środowiska oraz pracowni językowej dla kształcenia zawodowego.

Powiat Namysłowski wykonał przedsięwzięcia w dwóch obiektach:
- w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie poprzez doposażenie pracowni branży rolniczej, gastronomicznej oraz pracowni komputerowej kształcenia zawodowego,
- w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez doposażenie pracowni elektronicznej, instalacji dozorowej i automatyki przemysłowej, branży samochodowej, pracowni logistycznej oraz pracowni mechaniki.

Powiat Nyski w ramach projektu zaplanował modernizację i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.
Powiat Oleski prowadził prace w dwóch placówkach:
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu poprzez modernizację i doposażenie trzech pracowni branży meblarskiej,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce poprzez remont i doposażenie pracowni dla zawodu operator obrabiarek skrawających, elektromechaniki pojazdów samochodowych, odnawialnych źródeł energii oraz mechatroniki.

Powiat Prudnicki w ramach projektu prowadził prace w trzech obiektach:
- w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku poprzez przebudowę pracowni hotelarskiej oraz jej doposażenie, a także pracowni gastronomicznej oraz pracowni produkcji rolniczej,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku poprzez wyposażenie komputerowej pracowni wspomagania kształcenia,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku: przebudowa terenu na plac manewrowy wraz z dojazdem.
Powiat Strzelecki w ramach projektu przewidział przebudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu Województwo Opolskie – lider projektu - na swoje działania może przeznaczyć 2 668 113,61 PLN przy dofinansowaniu na kwotę 2 382 240,01 PLN, Miasto Opole - 5 439 546,75 PLN z dofinansowaniem 4 623 614,73 PLN, Powiat Brzeski - 1 419 937,16 PLN z dofinansowaniem 1 206 946,58 PLN, Powiat Kluczborski - 2 618 798,82 PLN z dofinansowaniem 2 225 978,99 PLN, Powiat Krapkowicki - 645 421,57 PLN z dofinansowaniem 548 608,33 PLN, Powiat Namysłowski - 2 219 686,04 PLN z dofinansowaniem 1 886 733,13 PLN, Powiat Nyski - 3 642 629,03 PLN z dofinansowaniem 3 096 234,67 PLN, Powiat Oleski - 787 775,81 PLN z dofinansowaniem 669 609,43 PLN, Powiat Prudnicki - 3 592 943,44 PLN z dofinansowaniem 3 054 001,92 PLN, Powiat Strzelecki - 2 116 014,18 PLN z dofinansowaniem 1 798 612,05 PLN. Dodatkowo koszty administracyjne projektu opiewają na 771 975,95 PLN z dofinansowaniem na kwotę 541 836,11 PLN.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał.

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu przebudowano pracownie gastronomiczne za kwotę 139 520,71 PLN oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt o wartości 344 744,40 PLN. Do szkoły zakupiono m. in.: ladę barową, rozkładane stoły, biurka z krzesłami, taborety kuchenne, kasy fiskalne, komputery przenośne, ekspresy do kawy, zestawy barmańskie i do obróbki cieplnej techniką sous-vide, frytownice, naleśnikarki, schładzarko-zamrażarkę i szafę chłodniczą oraz ekspozycyjną witrynę chłodniczą, kostkarki i kruszarki lodu, zmywarki, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, a także 12 kuchenek elektrycznych i szereg innych drobnych urządzeń do gastronomii.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Mostowej 7 na osiedlu Azoty przebudowano 3 pracownie: chemiczną, systemów mechatronicznych i napędów elektrycznych za 320 910,29 PLN w tym kwalifikowanych kosztów na 307 412,39 PLN, a pomieszczenia pracowni nawigacji na kozielskiej wyspie wyremontowano za 217 456,12 PLN z czego kwalifikowane wydatki opiewają na 200 819,67 PLN.

Do pracowni systemów mechatronicznych zakupiono za 356 195,70 PLN m. in.: sterowniki z listwami i oprogramowaniem, zasilacze, przekaźniki, przyciski sterownicze, kątowniki, przewody, siłowniki i zawory pneumatyczne, elektrozawory i zawory, czujniki, komplety mocowań, wpustów i śrub, sprężarki, szafki i stoły montażowe, wiertarko-wkrętarki, stacje lutownicze, komplety kluczy, kserokopiarkę, komputery, laptopy, telewizor czy silniki, falowniki i styczniki.

Do pracowni napędów elektrycznych za 485 798,34 PLN zakupiono m. in.: zestawy silników z oprzyrządowaniem, zestawy narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych, zestawy kabli i przewodów, zestawy mierników i zasilaczy, a także oscyloskopy cyfrowe, analizator obciążeń z rejestratorem energii elektrycznej oraz analizator sieci i jakości zasilania, autotransformatory, kamerę termowizyjną, zestawy komputerowe, ploter, stoły montażowe i zestawy mebli.

Do pracowni chemicznej za 404 902,08 PLN zakupiono m. in.: piec muflowy, wstrząsarkę, stoły i komplety szafek, mieszadła, suszarki laboratoryjne, kruszarkę szczękową, pompę próżniową, palniki, wagi laboratoryjne, młyn kulowy, wirówkę laboratoryjną, pojemniki, wiskozymetr Hoepplera, aparaty Kippa, spektrofotometry, aparaty Hofmanna, urządzenia do pomiaru, zestawy szkła laboratoryjnego, kamerę cyfrową, a także mikroskop z kamerą i tabletem.

Pracownię nawigacji na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał wyposażono za 1 049 000,00 PLN m. in. w łodzie wiosłowe, przyczepy, zestawy meblowe i fotele obrotowe, stanowiska wyposażone w żyrokompas i powtarzacz skrzydłowy, symulator mostka oraz stanowiska do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa.

W sumie zadanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wycenione było w ramach projektu na 3 509 385,00 PLN z czego 2 982 977,25 PLN stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wygospodarowane oszczędności poprzetargowe jakie Powiat uzyskał w wyniku wyłonienia wykonawców działań projektowych zasilą w ramach projektu zadania innych partnerów, którzy wykazują braki poprzetargowe.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał, który dodatkowo posiada prawo użytkowania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu przebudowano pracownie gastronomiczne za kwotę 139 520,71 PLN oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt o wartości 344 744,40 PLN. Do szkoły zakupiono m. in.: ladę barową, rozkładane stoły, biurka z krzesłami, taborety kuchenne, kasy fiskalne, komputery przenośne, ekspresy do kawy, zestawy barmańskie i do obróbki cieplnej techniką sous-vide, frytownice, naleśnikarki, schładzarko-zamrażarkę i szafę chłodniczą oraz ekspozycyjną witrynę chłodniczą, kostkarki i kruszarki lodu, zmywarki, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, a także 12 kuchenek elektrycznych i szereg innych drobnych urządzeń do gastronomii.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Mostowej 7 na osiedlu Azoty przebudowano 3 pracownie: chemiczną, systemów mechatronicznych i napędów elektrycznych za 320 910,29 PLN w tym kwalifikowanych kosztów na 307 412,39 PLN, a pomieszczenia pracowni nawigacji na kozielskiej wyspie wyremontowano za 217 456,12 PLN z czego kwalifikowane wydatki opiewają na 200 819,67 PLN.

Do pracowni systemów mechatronicznych zakupiono za 356 195,70 PLN m. in.: sterowniki z listwami i oprogramowaniem, zasilacze, przekaźniki, przyciski sterownicze, kątowniki, przewody, siłowniki i zawory pneumatyczne, elektrozawory i zawory, czujniki, komplety mocowań, wpustów i śrub, sprężarki, szafki i stoły montażowe, wiertarko-wkrętarki, stacje lutownicze, komplety kluczy, kserokopiarkę, komputery, laptopy, telewizor czy silniki, falowniki i styczniki.

Do pracowni napędów elektrycznych za 485 798,34 PLN zakupiono m. in.: zestawy silników z oprzyrządowaniem, zestawy narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych, zestawy kabli i przewodów, zestawy mierników i zasilaczy, a także oscyloskopy cyfrowe, analizator obciążeń z rejestratorem energii elektrycznej oraz analizator sieci i jakości zasilania, autotransformatory, kamerę termowizyjną, zestawy komputerowe, ploter, stoły montażowe i zestawy mebli.

Do pracowni chemicznej za 404 902,08 PLN zakupiono m. in.: piec muflowy, wstrząsarkę, stoły i komplety szafek, mieszadła, suszarki laboratoryjne, kruszarkę szczękową, pompę próżniową, palniki, wagi laboratoryjne, młyn kulowy, wirówkę laboratoryjną, pojemniki, wiskozymetr Hoepplera, aparaty Kippa, spektrofotometry, aparaty Hofmanna, urządzenia do pomiaru, zestawy szkła laboratoryjnego, kamerę cyfrową, a także mikroskop z kamerą i tabletem.

Pracownię nawigacji na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał wyposażono za 1 049 000,00 PLN

m. in. w łodzie wiosłowe, przyczepy, zestawy meblowe i fotele obrotowe, stanowiska wyposażone w żyrokompas i powtarzacz skrzydłowy, symulator mostka oraz stanowiska do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa.

W sumie zadanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wycenione było w ramach projektu na 3 509 385,00 PLN z czego 2 982 977,25 PLN stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wygospodarowane oszczędności poprzetargowe jakie Powiat uzyskał w wyniku wyłonienia wykonawców działań projektowych zasilą w ramach projektu zadania innych partnerów, którzy wykazują braki poprzetargowe.

ZJAZD ABSOLWENTÓW

VI ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLADOWEJ 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 VI ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ zostaje przeniesiony na dzień 25.09.2021

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu na uroczyste obchody 70-lecia szkoły, które odbędą się 26.09.2020r. Szczegółowy informacje dotyczące programu uroczystości, miejsca balu oraz kosztów uczestnictwa podane są w poniższych linkach. Bal Absolwentów odbędzie się w nowej części Lewady, zapewniony będzie transport w obie strony.

 1. deklaracja uczestnictwa w zjeździe,
 2. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku,
 3. harmonogram zjazdu,
 4. regulamin zjazdu.

UWAGA:
Tylko rejestracja (DEKLARACJA  + zgoda na rozpowszechnienie wizerunku  ) dokonana do 31.05.2020 r. i wpłata w kwocie odpowiadającej wybranej wersji uczestnictwa uprawniają absolwenta do udziału w Zjeździe Absolwentów Żeglugi  w dniu 26 września 2020 r.

Deklarację można przesłać pocztą tradycyjną na adres Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowj im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu lub na adres email: zegluga6zjazd(at)zegluga.edu.pl

Nr konta bankowego do dokonywania wpłat: 83 1240 1659 1111 0010 9428 2712
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię osoby uczestniczącej w zjeździe.

Kontakt w sprawach związanych ze VI Zjazdem Absolwentów Pan Krzysztof Kaczmar tel. +48 606 365 822

Baza hotelowa w mieście i okolicach
 

AKADEMIA CISCO W ŻEGLUDZE

 •  
 •  
 •  

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza w akademii jest przekazywana za pomocą różnorodnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są zajęcia na platformie e-learningowej NetSpace oferującej zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu do nauki sieci komputerowych Cisco Packet Tracer uczniowie mają możliwość rzeczywistego modelowania i konfigurowania sieci oraz urządzeń sieciowych. Oprogramowanie przygotowane przez Cisco pozwala na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności nie tylko w szkole ale także w domu.

Program akademii jest na bieżąco aktualizowany tak, aby uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oferujemy bezpłatnie naszym uczniom na zajęciach edukacyjnych kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. Każdy uczeń, który ukończy kurs i zda egzamin końcowy otrzymuje międzynarodowy certyfikat Cisco, który odzwierciedla posiadane umiejętności i jest uznawany na całym świecie. Egzaminy cząstkowe i egzamin certyfikujący są zdawane on-line na serwerach w USA. Materiał nauczania i egzaminy są w języku polskim lub angielskim do wyboru przez uczestnika kursu.

Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej , oferujemy Naszym uczniom bezpłatnie kursy:

1. Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software

Kurs pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz umiejętności pracy w dziale IT (serwis, klasyczna obsługa klienta i zdalna w helpdesku), dzięki czemu przyszli technicy informatycy są lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje:

 1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
 2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
 3. Montaż komputera – krok po kroku
 4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 5. Podstawy systemów operacyjnych
 6. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 7. Podstawy drukarek i skanerów
 8. Podstawy sieci
 9. Podstawowe zabezpieczenia
 10. Umiejętności komunikacyjne
 11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
 12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
 15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

FANTASY 2

PRZEDSTAWIENIE ŻEGLUGOWY SWIAT FANTASY 2

Hogwart przestaje istnieć zniszczony przez Lorda Voldemorta. Nauczyciele opuszczają siedzibę, uczniowie wracają do domów. Każdy z nich może zająć się magią na własną rękę, ale czy to bezpieczne? Przecież nie ukończyli edukacji. Co zrobić, gdy nasz Hogwart przestaje istnieć? Gdzie się udać po radę, po wiedzę? Co począć ze zrodzonymi w szkole magii przyjaźniami? McGonagall radzi trojgu przyjaciołom – Harry’emu, Hermionie i Ronowi szukać odpowiedzi w pozostałych w zgliszczach książkach. Znaleziony dziennik dawnego badacza szkół mugolskich odsyła paczkę do tajemniczej „Żeglugi”, gdzie dyrektorem jest Jack Sparrow, a nauczyciele posiadają niezwykłe umiejętności…

INFORMACJE/DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami                           

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

 

 • statut szkoły                                                      
 • koncepcja pracy szkoły                                     
 • regulamin mundurowy                                     
 • organizacja roku szkolnego                                               
 • wychowawcy klas                                              
 • terminarz posiedzeń rady pedagogicznej           
 • przydział czynności dodatkowych                        
 • ważniejsze uroczystości szkolne                        
 • kontrola dziennika                                               
 • zajęcia dodatkowe                                               
 • karta wycieczki                                                    
 • prcocedury postępowania w przypadku zagrożeń 
 • bezpieczna szkoła  
 • program wychowawczo profilaktyczny 
 • program wychowawczy szkoły 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom 
 • przeciwdziałanie wagarom 
 • zdrowy styl życia 
 • deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii 
 • zajęcia rewalidacyjne - klauzula 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce 
 • RODO - klauzula informacyjna 
 • RODO - klauzula informacyjna kształcenie zdalne 
 • Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty  
 • Regulamin programu stypendialnego FAMET  

 

Dokumentacja podczas pandemii:

 •  Procedury orgaznizacja pracy i postępowania  w czasach zagrożenia epidemicznego 
 • Zarządzenie nr 6 
 • Zarządzenie w sprawie konsultacji  
 • Szczegółowe warunki 
 • Zgoda rodziców  
 • Oświadczenie ucznia pełnoletniego 
 • Procedura ustalania oceny z zachowania  
 • Procedury przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 
 • Regulamin biblioteki szkolnej 

 

Przydatne linki:

 • dla nauczycieli    
 • dla uczniów         

 

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/21:

 • przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych                 

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa  

Upoważnienie do wydanie duplikatu  

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji    

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat ……………………………………………..

                         (jakiego- imię nazwisko)

 

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP